Kitab Hisnul Muslim Dan Terjemah [PDF]

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah  semata. Kita memuji, memohon pertolongan, memohon pengampunan, dan memohon perlindungan kepadaNya dari keburukan diri dan kejahatan perbuatan kita. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan olehNya, maka tiada yang bisa memberikan hidayah kepadanya.

 

Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dialah satu-satuNya Tuhan. Tidak ada sekutu bagiNya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Semoga shalawat beriring salam yang sebanyak-banyaknya, senantiasa tersampaikan kepada beliau, keluarga, para sahabat, serta siapa pun yang mengikuti mereka dengan baik hingga Hari Pembalasan. Amma ba’du:

 

Buku dzikir dan doa ini adalah ringkasan. Saya meringkasnya dari kitab saya yang berjudul: Adz-Dzikru wa ad-Dua wa Al-Ilaj bi ar-Ruqa min al-Kitab wa as-Sunnah. Saya meringkas bagian dzikirnya agar menjadi ringan dan dapat dibawa ke mana pun saat bepergian.

 

Dalam buku ini saya hanya menyebutkan matan dzikir saja. Dalam mentakhrijkannya pun saya hanya menyebutkan satu atau dua sumber referensi dari yang tercantum pada kitab asli. Karena itu barang siapa dari pembaca ingin mengetahui sahabat perawi Hadis dalam dzikir ini atau ingin mengetahui takhrijnya lebih detail, silakan merujuk kepada kitab asal tersebut.”

 

Kami memohon kepada Allah Yang Mahaagung lagi Mahatinggi, dengan seluruh namaNya yang mulia dan sifatNya yang tinggi, agar menjadikan kitab ini murni untuk melihat WajahNya Yang Mulia. Semoga kitab ini Allah jadikan bermanfaat dalam kehidupan saya maupun setelah saya meninggal dunia. Juga bermanfaat bagi orang yang membacanya, mencetaknya, atau menjadi penyebab dalam penyebarannya.

 

Sesungguhnya hanya Allah-lah Yang Mahamampu untuk itu dan Yang paling bisa dipasrahi.

 

Semoga shalawat beriring salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Muhammad, juga atas keluarga beliau sahabat beliau, dan siapa pun yang mengikur: mereka dengan baik hingga Hari Pembalasan.

 

Penulis Syaikh Sa’id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani

 

Selesai pada bulan Shafar 1409 H

 

Allah  berfirman,

 

“Karena itu, ingatlah kalian kepadaKu niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kalian mengingkari (nikmat)Ku.” (Al-Bagarah: 152).

 

“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (mengingat dan menyebut) nama Allah, dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya.” (Al-Ahzab: 41).

 

“Dan laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir (mengingat dan menyebut) Allah, Allah telah menyediakan untuk me. reka ampunan dan pahala yang besar.” (Al. Ahzab: 35).

 

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu da. lam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (Al-A’raf: 205).

 

Kemudian Rasulullah  bersabda,

 

“Permisalan orang yang berdzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berdzikir, seperti orang yang hidup dengan yang mati.”

 

Rasulullah bersabda,

 

“Maukah kalian aku beritahu mengenai amalan kalian yang terbaik, dan yang paling suci di sisi Raja kalian (Allah), paling tinggi derajatnya, serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau pun berkata, “Yaitu berdzikir (mengingat dan menyebut) Allah 

 

Rasulullah  juga bersabda,

 

“Allah berfirman, “Aku tergantung kepada prasangka hambaKu terhadapKu. Dan Aku selalu bersamanya jika dia berdzikir (mengingat dan menyebut)Ku. Jika dia berdzikir (mengingat dan menyebut)Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diriKu, dan jika dia berdzikir (mengingat dan menyebut)Ku dalam perkumpulan, maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekatkan diri kepadaKu sejengkal, maka Aku mendekatkan diri kepadanya sehasta, dan jika dia mendekatkan diri kepadaKu sehasta, maka Aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Jika dia mendatangiKu dengan berjalan, maka Aku mendatanginya dengan berlari kecil.”

 

Dari Abdullah bin Busyr, dia berkata,

 

“Bahwasanya seorang laki-laki berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya syari’atsyari’at Islam sudah sangat banyak atas saya. Maka beritahukan kepada saya sesuatu yang dapat saya jadikan sebagai pegangan Beliau menjawab, “Hendaknya lidahmu senanti, basah dengan berdzikir dan menyebut Allah” ,

 

Rasulullah  bersabda,

 

“Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (al-Qur’an), maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Kemudian satu Pahala kebaikan itu dilipatgandakan menjadi Sepuluh kali. Aku tidak mengatakan, alif laam miim’ adalah satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, ‘Taam’ satu huruf dan ‘miim’ satu huruf.”

 

Dari Uqbah bin Amir, dia berkata,

 

“Rasulullah  mendatangi kami saat kami duduk-duduk di emperan Masjid. Lalu beliau bersabda, “Siapa di antara kalian yang senang pergi di pagi hari ke lembah Buthhan atau ke Aqiq, lalu dia mendapatkan dua ekor unta yang besar punuknya tanpa harus berbuat dosa atau memutus tali silaturrahmi?! Kami semua menjawab, Wahai Rasulullah! Kami semua menginginkan hal itu.’ Beliau  bersabda, “Kalau begitu, mengapa seseorang dari kalian tidak pergi ke masjid dan belajar ilmu agama, atau membaca dua ayat dari kitab Allah  (al-Qur’an)? Itu lebih baik baginya dibanding dua ekor unta yang berpunuk besar. Jika yang dibacanya tiga ayat, maka itu lebih baik dari tiga ekor unta. Jika yang dibacanya empat ayat, itu lebih baik dibanding empat ekor unta. Dan berapa ayat pun yang dibacanya, itu adalah lebih baik dibandingkan dengan unta

 

Rasulullah  bersabda,

 

“Barangsiapa duduk di suatu tempat tanpa berdzikir kepada Allah, maka dia pasti mendapat kekurangan dari Allah. Dan barangsiapa tidur di suatu pembaringan tanpa  Bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kalian beruntung.” (Ali Imran: 190-200)

 

 1. DOA MENGENAKAN PAKAIAN

 

“Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini dan menganugerahkannya padaku tanpa daya dan kekuatan dariku.”

 

 1. DOA MENGENAKAN PAKAIAN BARU

 

“Ya Allah! Segala puji hanya bagiMu Engkau telah memberiku baju ini. Aku memohon kepadaMu kebaikan baju ini dan kebaikan yang diciptakan untuknya. Dan aku juga berlindung kepadaMu dari keburukannya, dan keburukan apa-apa yang diciptakan padanya.”

 

 1. DOA UNTUK ORANG YANG MENGENAKAN PAKAIAN BARU

 

“Semoga Anda mengenakannya hingga waktu lama (sampai usang) kemudian Allah menggantinya.”

 

“Pakailah baju baru, hiduplah dengan mulia, dan matilah sebagai syahid.”

 

 1. DOA YANG DIUGAPKAN SAAT MENANGGALKAN PAKAIAN

 

“Dengan menyebut Nama Allah.”

 

 1. DOA MASUK WC/TOILET

 

“(Dengan menyebut Nama Allah) Ya Allah, saya berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan perempuan.”

 

 1. DOA KELUAR DARI WC/TOILET

 

“Saya memohon pengampunanya”

 

 1. DZIKIR SEBELUM BERWUDHU

 

“Dengan menyebut Nama Allah.”

 

 1. DZIKIR SETELAH BERWUDHU

 

“Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya.”

 

“Ya Allah! Jadikanlah aku termasuk, orang-orang yang banyak bertaubat,  dan jadikanlah aku orang-orang Yang  gemar membersihkan diri.” 

 

“Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji bagiMu. Aku bersaksi bahwa tidak tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada. Mu.

 

 1. DZIKIR KETIKA KELUAR RUMAH

 

“Dengan menyebut Nama Allah, aku bertawakkal kepadaNya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

 

“Ya Allah! Aku berlindung kepadaMu jangan sampai aku tersesat atau disesatkan, jika aku tergelincir atau digelincirkan, jika aku berbuat zhalim atau dizhalimi, dan jika aku berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.”

 

 1. DZIKIR SAAT MASUK KE DALAM RUMAH

 

“Dengan menyebut Nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut Nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Tuhan kami lah, kami bertawakkal.”

 

“Kemudian mengucapkan salam kepada keluarganya, berdzikir kepada Allah, maka dia pasti mendapat kekurangan dari Allah pula.”

 

Rasulullah  bersabda,

 

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu majelis tanpa berdzikir kepada Allah dan tidak pula mengucapkan shalawat kepada Nabi mereka, kecuali mereka mendapatkan kerugian. Jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksa mereka dan jika Dia berkehendak, Dia mengampuni mereka.”

 

Rasulullah bersabda,

 

“Tidaklah suatu kaum membubarkan, diri dari suatu majelis, yang di dalam majelis itu mereka tidak berdzikir kepada Allah  melainkan mereka membubarkan diri dari tempat yang ada bangkai keledai di dalamnya dan mereka pasti mendapat kerugian pada Hari Kiamat. ”

 

 

 

 1. DZIKIR SAAT BANGUN TIDUR

 

“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami dan hanya kepadaNya-lah kami akan kembali.”

 

“Tidak ada tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tiada sekutu bagiNya, milikNya segala kerajaan dan segala puji hanya bagiNya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Mahasuci Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada tuhan yang berhak, disembah kecuali Allah. Allah Maha besar,, Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Rabbi Ampunilah aku, “

 

“Segala puji bagi Allah yang telah melindungi jasadku, mengembalikan nyawa ku dan memberiku kesempatan berdzikir ( men ingat dan menyebut)Nya.”? 

 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang ber. dzikir (mengingat dan menyebut) Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami! Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Mahasuci Engkau maka peliharalah kami dari siksa Neraka. Ya Tuhan kami! Sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan ke dalam Neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zhalim satu penolong pun. Ya Tuhan kami! Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): Berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami! Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-RasulMu. Dan janganlah Engkau hinakan kami di Hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanKu, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku memasukkan mereka ke dalam Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisiNya ada pahala yang baik’. Jangan. lah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebas, an orang-orang kafir bergerak di negeri. Itu, hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah Jahannam, dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk. buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka Surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturukan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitunganNya. Wahai orang-orang yang beriman!

 

 1. DOA BERJALAN KE MASJID

 

“Ya Allah, letakkanlah (berilah) cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari bela. kangku. Berikanlah cahaya di dalam diriku, perbesarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya untukku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku, ciptakan cahaya pada urat sarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya di dalam darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulitku.”? (Ya Allah, ciptakanlah cahaya untukku dalam kuburku … dan cahaya dalam tulangku.” (“Tambahkanlah cahaya untukku! Tambahkanlah cahaya untukku! Tambahkanlah cahaya untukku.” (“Dan karuniakanlah kepadaku cahaya di atas cahaya.

 

 1. DOA MASUK MASJID

 

“Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, kepada WajahNya yang mulia, serta kekuasaanNya yang gadim?, dari setan yang terkutuk.”

 

“Dengan menyebut nama Allah dan semoga shalawat? beriring salam Senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatMu untu ku”

 

 1. DOA KELUAR DARI MASJID

 

“Dengan menyebut nama Allah, semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadaMu akan karuniaMu. Ya Allah! Peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk.”

 

 1. DZIKIR-DZIKIR TERKAIT ADZAN

 

Seseorang yang mendengarkan adzan, hendaklah mengucapkan sebagaimana yang muadzin ucapkan, kecuali pada kalimat,

 

“Mari menuju shalat.”

 

Dan, “Mari menuju kemenangan.”

 

Maka dia mengucapkan,

 

“Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

 

Setelah muadzin mengucapkan tasyahud, yang mendengar mengucapkan,

 

“Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satuNya Tuhan. Tidak ada sekutu bagiNya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama.”

 

“Membaca shalawat untuk Nabi  setelah selesai menjawab muadzin.”?

 

Lalu berdoa dengan,

 

“Ya Allah! Tuhan Pemilik panggilan yang sempurna (adzan) ini dan shalat (wajib) yang didirikan. Berikanlah al-Wasilah (derajat di Surga, yang khusus untuk Nabi) dan fadhilah (keutamaan) kepada Muhammad. Dan berikan kepada beliau suatu kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan, (Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji),

 

Kemudian berdoa untuk diri sendiri, antara adzan dan igamah, sebab doa waktu itu tidak akan ditolak.

 

 1. DOA ISTIFTA

 

Istftah adalah doa untuk Mengawali shalat

 

“Ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan air es.”

 

 

“Mahasuci Engkau ya Allah, aku memujiMu. Mahaberkah namaMu. Mahatinggi keluhuranMu. Dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau.”

 

“Aku menghadap kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan memegang agama yang lurus dan aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalat, sembelihan, dan hidup serta matiku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu bagiNya, dan kepada itulah aku diperintah, dan aku termasuk orang-orang berserah diri.

 

Ya Allah! Engkaulah Raja, yang tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku menganiaya diriku, aku mengakui dosaku (yang telah aku lakukan). Oleh karena itu ampunilah seluruh dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik. Sesungguhnya tidak ada yang menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Hindarkanlah aku dari akhlak yang jahat, tidak ada yang bisa menjauhkan aku darinya kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanMu dengan kegembiraan. Dan seluruh kebaikan ada pada kedua tanganMu. Kejelekan tidak disandarkan kepadaMu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmatMu, dan kepadaMu (aku kembali). Mahasuci, Engkau dan Mahatinggi. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadaMu.”

 

“Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, wahai Pencipta langit dan bumi, Wahai Tuhan yang mengetahui perkara ghaib dan nyata, Engkaulah yang memberikan keputus. an terhadap apa yang mereka perselisihkan, tunjukkanlah saya kepada kebenaran yang mereka perselisihkan dengan izin dariMu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.”

 

“Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Mahasuci Allah di waktu pagi dan sore.” (Diucapkan sebanyak 3 kali).

 

“Aku berlindung kepada Allah dari kesombongan, syair (keburukan), dan kematian (yang disebabkan) setan.”

 

“Ya Allah! BagiMu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. BagiMu segala puji, Engkaulah yang mengurusi langit dan bumi serta seisinya. BagiMu segala puji, Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. BagiMu segala pujian dan bagiMu kerajaan langit dan bumi serta seisinya. BagiMu segala puji, Engkau adalah penguasa langit dan bumi. bagiMu segala puji, Engkau adalah benar, janjiMu adalah benar, firmanMu adalah benar, bertemu denganMu adalah benar, Surga adalah benar (ada), Neraka adalah benar (ada), (terutusnya) para Nabi adalah benar, (terutusnya) Muhammad adalah benar (dariMu), dan terjadinya Hari Kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadaMu aku berserah diri. kepadaMu aku bertawakal. KepadaMu aku beriman, kepadaMu aku kembali (bertaubat), dengan pertolonganMu aku berperang (melawan orang-orang kafir), dan kepadaMu aku berhakim. Oleh karena itu, ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Juga dosa yang aku sembunyikan dan aku kerjakan secara terang-terangan. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Tuhanku, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.

 

 1. DOA KETIKA RUKU’

 

“Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung.” Dibaca tiga kali.”

 

“Mahasuci Engkau, ya Allah ya Tuhanku, dan segala puji bagiMu. Ya Allah! Ampunilah dosaku.”

 

“Engkau Tuhan Yang Mahaagung, Yang Mahasuci (dari segala kekurangan dan dari segala yang tidak layak bagi kebesaranMu), Tuhan para Malaikat dan (khususnya Malaikat) Jibril.”

 

“Ya Allah! UntukMu aku ruku’. KepadaMu aku beriman. KepadaMu aku menyerah. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku, menunduk dengan khusyu’ kepadaMu.””

 

“Mahasuci (Allah) yang mempunyai keperkasaan, kerajaan, kesombongan dan keagungan. ”

 

 1. DOA BANGUN DARI RUKU’ (I’TIDAL)

 

“Semoga Allah mendengar orang yang memujiNya.””

 

“Wahai Tuhan kami, bagiMu segala puji, aku memujiMu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah.”

 

“(Aku memujiMu dengan pujian) sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang di antara keduanya, juga sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba: Dan kami seluruhnya adalah hambaMu. Ya Allah! Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan kekayaan pemilik kekayaan tidak berguna (menghindarkannya) dari hukumanMu.”’

 

 1. DOA KETIKA BERSUJUD

 

“Mahasuci Tuhanku, Yang Mahatinggi (dari segala kekurangan dan hal yang tidak layak).” Dibaca 3 kali.”

 

“Mahasuci Engkau, ya Allah ya Tuhanku, segala puji bagiMu. Ya Allah! Ampunilah dosa saya.”

 

“Engkau adalah Tuhan Yang Mahaagung lagi Mahasuci (dari segala kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaranMu). Tuhan para Malaikat dan Jibril.”

 

“Ya Allah! Hanya kepadaMu aku bersujud. Hanya kepadaMu aku beriman. Dan hanya kepadaMu aku menyerahkan diriku. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membentuk rupanya, dan yang membuka pendengaran serta penglihatannya. Mahasuci Allah, sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik pencipta.”

 

“Mahasuci (Allah) yang mempunyai keperkasaan, kerajaan, kesombongan, dan keagungan.”

 

 “Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan besar, yang telah lewat dan yang akan datang, yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi.”

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keridhaanMu (agar selamat) dari murkaMu, dan kepada perlindunganMu (agar terhindar) dari siksaanMu. Dan aku belindung kepadaMu dariMu. Aku tidak mampu memujiMu, Engkau adalah sebagaimana Engkau memiji diriMu sendiri.”

 

 1. DOA DUDUK DI ANTARA DUA SUJUD

 

“Wahai Tuhanku! Ampunilah dosaku.

Wahai Tuhanku! ampunilah dosaku.”

 

“Ya Allah! Ampunilah dosaku. Berilah rahmat kepadaku. Tunjukkanlah aku (ke jalan yang benar). Cukupkanlah aku. Selamatkan aku (tubuh sehat dan keluarga terhindar dari musibah). Berilah aku rizki (yang halal) dan angkatlah derajatku.”

 

 1. DOA SUJUD TILAWAH

 

“Wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya. Membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatanNya. Sungguh Mahasuci Allah. Dia-lah sebaikbaik pencipta.”

 

“Ya Allah! Tulislah pahala untukku di sisiMu dengan sujud ini. Ampunilah dosaku dengannya. Jadikanlah sujud ini sebagai simpanan untukku di sisiMu. Dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hambaMu, Dawud.”

 

 1. TASYAHHUD

 

“Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala doa (termasuk shalat) dan ucapan-ucapan yang baik. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan barokahNya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.”

 

 1. MEMBACA SHALAWAT UNTUK NABI SETELAH TASYAHHUD

 

“Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahaagung. Berilah barokah kepada Muhammad dan keluarganya (termasuk anak dan istri atau umatnya), sebagaimana Engkau telah memberi barokah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahaagung.”

 

“Ya Allah, berikanlah rahmat untuk Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Berilah barokah kepada Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan barokah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha agung.”

 

 1. DOA SETELAH TASYAHHUD AKHIR SEBELUM SALAM

 

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, siksa Neraka Jahanam, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati, serta dari buruknya fitnah Dajjal yang buta sebelah.”?

 

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadaMu dari fitnah al-Masih Dajjal. Dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan fitnah sesudah mati. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan lilitan hutang.

 

 “Ya Allah! Sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah aku dengan ampunan dari sisiMu dan berikanlah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

 

“Ya Allah! Ampunilah dosa yang telah aku lakukan maupun yang akan aku lakukan. Yang aku sembunyikan atau yang aku tampakkan. Yang aku berlebihan padanya, serta yang Engkau lebih mengetahuinya dari padaku. Engkaulah Yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. ”

 

“Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk berdzikir kepadaMu, bersyukur kepadaMu, dan mengerjakan ibadah yang baik kepadaMu.

 

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari sifat bakhil. Aku berlindung kepadaMu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadaMu dari dikembalikan kepada usia yang paling hina, dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah dunia serta dari siksa kubur.

 

“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu agar dimasukkan Surga dan aku berlindung kepadaMu dari Neraka.”

 

“Ya Allah! Dengan ilmuMu terhadap halhal yang ghaib, dan kekuasanMu atas segala makhluk, panjangkanlah hidupku jika kehidupan itu lebih baik buatku. Dan matikan aku jika kematian lebih baik bagiku menurut ilmuMu. Ya Allah! Aku memohon kepadaMu rasa takut padaMu, saat sendirian dan di hadapan banyak orang. Juga memohon katakata yang benar pada saat aku ridha maupun marah. Juga memohon kesederhanaan, saat kaya maupun miskin. Juga memohon kenikmatan yang tak pernah lenyap, dan penyejuk mata yang tak pernah putus. Aku juga memohon keridhaan atas setiap putusan tagdir yang terjadi. Juga lezatnya kehidupan setelah mati. Juga memohon lezatnya memandang WajahMu, dan kerinduan untuk bertemu denganMu, tanpa adanya mudarat dan fitnah yang menyesatkan sedikitpun. Ya Allah! Hiasilah kami dengan perhiasan keimanan, dan jadikan kami orang-orang yang benar dan selalu mendapat petunjuk.”

 

“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu, ya Allah! Dengan bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak membutuhkan sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kepadaMu, tidak beranak dan tidak diperanakkan (tidak beribu maupun bapak), dan tidak ada satu pun yang menyamaiMu, agar supaya Engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

 

“Ya Allah! Aku memohon kepadaMu, bahwa sesungguhnya bagiMu segala pujian, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagiMu. Engkau Maha Pemberi nikmat dan Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Wahai Tuhan yang Mahaagung lagi Maha Pemurah. Wahai Tuhan Yang Mahahidup lagi Maha Mengurusi segala sesuatu! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu agar dimasukkan dalam Surga dan aku berlindung kepadaMu dari siksa Neraka.””

 

“Ya Allah, aku memohon kepadaMu dengan bersaksi, bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau Maha Tunggal. Engkau tidak membutuhkan sesuatu pun tetapi segala sesuatu butuh kepadaMu. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyamaiNya.”?

 

 1. DZIKIR-DZIKIR SETELAH MENGUGAPKAN SALAM SELESAI SHALAT

 

“Saya meminta ampun kepada Allah.” Sebanyak tiga kali.

 

Lantas membaca,

 

“Ya Allah, Engkau Maha Selamat, dan dariMu keselamatan itu. Mahasuci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan.

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya segala kerajaan dan segala pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah! Tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberikan apa yang Engkau halangi. Dan tidak berguna kekayaan orang yang mempunyai kekayaan (untuk membebaskannya) dari (hukuman)Mu.

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia-lah satu-satuNya. Tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya seluruh kerajaan dan pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. MilikNya segala nikmat, anugerah, dan segala sanjungan yang baik. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dengan memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

 

“Mahasuci Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Dan Allah Mahabesar.” Dibaca sebanyak 33 kali.

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia-lah satu-satuNya Tuhan. Tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya seluruh kerajaan. BagiNya seluruh pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada suatu pun yang setara dengan Dia’.” (Al-Ikhlash: 1-4)

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai shubuh. Dari kejahatan makhlukNya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita. wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki’.” (Al-Falaq: 1-5)

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan manusia’” (An-Nas: 1-6).

 

“Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya): tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apaapa dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Al-Bagarah: 255)”

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia-lah satu-satuNya Tuhan. Tidak ada sekutu bagiNya. MilikNya seluruh kerajaan dan bagiNya segala puja. Dia-lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.”

 

Dibaca sebanyak 10 kali setiap selesai shalat Maghrib dan Shubuh.”

 

“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima.”

 

Dibaca setelah salam shalat Shubuh.”

 

 1. DOA SHALAT ISTIKHARAH

 

 1. Jabir bin Abdillah berkata, “Rasulullah mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari Surat al-Our an. Beliau  bersabda, “Apabila seseorang di antara kalan mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya melakukan shalat sunnah (istikharah) dua rakaat, kemudian bacalah doa ini,

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan aku mohon kemampuan kepadaMu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kuasaMu. Dan aku memohon kepadaMu anugerahMu Yang Mahaagung. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedangkan aku tidak kuasa, Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau Yang Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (lalu menyebut persoalannya) lebih baik dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatnya terhadap diriku atau -Nabi bersabda, …di dunia dan akhirat-, maka tentukanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dariku, dan jauhkan aku darinya, lalu takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, lalu jadikan saya ridha kepadanya.”

 

Sungguh tidak akan menyesal siapa pun yang beristikharah (memohon pilihan) kepada Al-Khaliq (Sang Maha Pencipta), dan meminta pendapat orang-orang Mukmin, dan sangat berhati-hati dalam Menanganj persoalannya.

 

 Allah  berfirman,

 

“Dan bermusyawarahlah dengan me. reka dalam urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.” (Ali Imran: 159).

 

 1. DZIKIR PAGI DAN PETANG HARI

 

Segala puji hanya bagi Allah  semata. Dan semoga shalawat beriring salam senantiasa tersampaikan kepada orang yang tiada Nabi lagi setelah beliau.

 

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang Maha Hidup Kekal lagi terus-menerus meng-urus (makhlukNya): tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Al-Bagarah: 255).”

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia’.” (Al-Ikhlash: 1-4)

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai shubuh. Dari kejahatan makhlukNya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang rnenghernbuskan pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki’.” (Al-Falag: 1-5)

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan manusig” (An-Nas: 1-6). Dibaca sebanyak tiga kali.“

 

“Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satuNya Tuhan dan tiada sekutu bagiNya. BagiNya seluruh kerajaan dan milikNya segala pujian. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku! Aku memohon kepadaMu kebaikan pada hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan pada hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku! Aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Tuhan! Aku berlindung kepadaMu dari siksaan di Neraka dan di kuburan.”

 

“Ya Allah! Hanya karena Engkaulah kami memasuki pagi dan sore hari, hanya Engkaulah kami hidup dan mati, dan hanya kepadaMulah kami dibangkitkan.”

 

“Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”

 

“Ya Allah! Sesungguhnya pagi ini saya menjadikanMu sebagai saksi, dan juga menjadikan pengusung ArasyMu, para Malaikat dan seluruh makhlukMu sebagai saksi, bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan RasulMu.” (Dibaca 4 kali pagi dan sore)”

 

“Ya Allah! Apa yang kudapat di pagi ini berupa nikmat atau seseorang dari makhlukMu, maka itu dariMu yang tiada sekutu bagiMu. Maka hanya bagiMulah segala puji dan segala syukur.”?

 

“Ya Allah! Lindungilah badanku. Ya Allah! Lindungilah penderanganku. Ya Allah! Lindungilah penglihatanku, sungguh tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah! Aku berlindung kepadaMu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah! Aku berlindung kepadaMu dari siksa kuburan. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.”

 

Dibaca 3 kali pada pagi dan sore hari.”

 

“Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku: tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Hanya kepadaNya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan Pemilik Arasy yang agung.”

 

Dibaca 7 kali pada pagi dan sore hari.”

 

“Ya Allah! Aku memohon perlindungan kepadaMu dari segala gangguan di dunia dan di Akhirat. Ya Allah! Aku memohon ampunan dan perlindungan kepadaMu dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah! Tutupilah kejelekan-kejelekanku dan hilangkanlah rasa takut (cemas, gelisah dll.) dari dadaku. Ya Allah! Jagalah aku dari arah depan dan belakang. Jagalah aku dari arah kanan dan kiri. Ya Allah! Jagalah aku dari atas. Dan aku berlindung kepada keagunganMu apabila aku diserang dari arah bawahku.”

 

“Ya Allah! Dzat yang mengetahui segala hal ghaib dan nyata, Pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan Pemiliknya, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan diriku dan dari keburukan setan beserta para praJuritnya. Juga berlindung kepadaMu jangan sampai aku berbuat dosa atau menyeret perbuatan (dosa itu) kepada seorang Muslim pun.”

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang karena keagungan NamaNya tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan gangguan, di bumi maupun di langit, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

 

“Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad  sebagai Nabi.”

 

Dibaca 3 kali setiap pagi dan petang.”

 

“Wahai Dzat Yang Mahahidup lagi Maha Mengurusi hamba-hambaNya! Dengan rahmatMu aku memohon pertolongan, maka perbaikilah segala urusanku, dan janganlah Engkau serahkankan diriku kepada daya diriku sekejap mata pun.””

 

“Kami berada di pagi ini, dan pagi ini segala kerajaan hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah! Aku memohon kepadaMu kebaikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, barokah, serta hidayahnya. Dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan hari ini dan keburukan hari setelahnya.”

 

“Kami memasuki pagi ini di atas fitrah Islami, kalimat keikhlasan, di atas agama Nabi kita Muhammad, di atas millah (ajaran) moyang kami, Ibrahim  yang hanif (lurus) serta muslim, dan beliau tidak tergolong orang-orang musyrik.”

 

“Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagiNya.” Dibaca 100 kali.

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagiNya. MilikNya segala kerajaan dan segala puji hanya bagiNya. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” Dibaca 10 kali” atau 1 kali saja saat sedang malas.”

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagiNya. MilikNya segala kerajaan dan segala puji hanyalah bagiNya. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

 

Dibaca 100 kali pada waktu pagi.

 

“Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagiNya, sebanyak bilangan makhlukNya, sebesar keridhaan DiriNya, seberat timbangan Arasy (singgasanaNya), serta sebanyak kata-kataNya.” Dibaca 3 kali pada waktu pagi.”

 

“Ya Allah! Aku mohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang selalu diterima.” Dibaca pada waktu pagi.

 

“Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya. ” Dibaca 100 kali dalam sehari.”

 

“Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan segala makhukNya.”

 

Dibaca 3 kali pada waktu sore.”

 

“Ya Allah! Berilah shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad.”

 

Sebanyak 10 kali.”

 

 1. DZIKIR-DZIKIR SEBELUM TIDUR

 

 1. Menggabungkan kedua telapak tangan, lalu meniupnya sembari membacakan surat-surat berikut:

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia’.” (Al-Ikhlash: 1-4)

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai shubuh. Dari kejahatan makhlukNya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita” wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan pen dengki bila ia dengki”’.” (Al-Falag: 1-5)

 

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sernbahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan manusia.” (An-Nas: 1-6)

 

Setelah itu kedua telapak tangan diusapkan pada tubuh yang dapat dijangkau: dimulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian depan. Demikian itu dilakukan sampai tiga kali.”

 

“Allah tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang Maha Hidup Kekal lagi terus-menerus mengurus ( makhlukNya): tidak mengantuk dan tidak tidur. MilikNya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya. Allah mengetahui apa-apd yang di hadapan mereka dan yang di bela kang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Al-Bagarah: 255).

 

“Rasul telah beriman kepada al-OQur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhan, dernikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, MalaikatMalaikat, Kitab-kitab dan Rasul-RasulNya. Mereka mengatakan, ‘Kami tidak membedabedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari Rasul-RasulNya’, dan mereka mengatakan, ‘Kami dengar dan kami taat.”

 

(Mereka berdoa), ‘Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepadaMulah tempat kembali.’ Allah tidak membebani seseorang mnelainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang dia usahakan dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dia kerjakan.

 

(Mereka berdoa), ‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagairnana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami: dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir’.” (Al-Bagarah: 285-286).

 

“Dengan menyebut namaMu wahai Rabbku, aku meletakkan tubuhku. Dan dengan menyebut namaMu pula aku mengangkatnya. Jika Engkau menahan diriku, maka rahmatilah ia. Jika Engkau melepasnya kembali, maka jagalah ia seperti Engkau menjaga para hambaMu yang shalih.”

 

“Ya Allah! Sesungguhnya Engkau yang menciptakan diriku, dan Engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milikMu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah. Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu keselamatan.”

 

“Ya Allah! Jauhkanlah aku dari siksaMu saat Engkau membangkitkan para hambaMu. “

 

“Dengan menyebut namaMu ya Allah, aku mati dan hidup.”

 

“Mahasuci Allah.” 33 kali

 

“Segala puji hanya milik Allah.” 33 kali

 

“Allah Mahabesar.” 34 kali”?

 

“Ya Allah! Tuhan langit yang tujuh, Tuhan bumi, dan Tuhan Arasy Yang Agung. Wahai Tuhan kami, dan Tuhan segala sesuatu. Engkau adalah yang membelah biji-bijian dan biji kurma. Engkaulah yang menurunkan taurat, injil, dan al-Furgan. Sesungguhnya saya berlindung kepadaMu dari keburukan segala sesuatu, yang Engkau me megang ubun-ubunnya. Ya Allah! Engkaulah Yang Maha Pertama, sehingga tiada sesuatu pun sebelum Engkau. Engkaulah Yang Maha Terakhir, sehingga tiada sesuatu pun sesudah Engkau. Engkaulah Yang Maha Tampak, sehingga tidak ada sesuatu pun di atasMu. Dan Engkaulah Yang Maha Tersembunyi, sehingga tidak ada sesuatu pun lebih ghaib dariMu. Lunasilah hutang kari dan jauhkan kami dari kefakiran.”?

 

“Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, memberi kami minum, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi kami tempat berteduh. Betapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupinya dan tidak ada pula yang memberinya tempat berteduh.”

 

“Wahai Allah! Dzat yang mengetahui segala hal ghaib dan terlihat, pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan Pemiliknya, saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan jiwaku, dan dari keburukan setan serta para sekutunya. Aku juga berlindung kepadaMu agar jangan sampai saya berbuat dosa atau menyeret perbuatan (dosa itu) kepada seorang Muslim pun.”

 

 1. Membaca surat Sajdah dan surat al-Mulk.

 

 “Ya Allah! Aku serahkan diriku kepadaMu. Aku pasrahkan urusanku kepadaMu. Aku hadapkan wajahku kepadaMu. Dan aku sandarkan punggungku kepadaMu, dengan penuh pengharapan dan ketakutan kepadaMu. Tidak ada tempat bersandar dan mencari keselamatan dari (murka dan hukuman)Mu kecuali kepadaMu. Sesungguhnya aku telah beriman kepada kitab yang Engkau turunkan, juga kepada Nabi yang telah Engkau utus.

 

 1. DOA KETIKA TIDAK BISA TIDUR PADA WAKTU MALAM

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Tunggal lagi Mahaperkasa. Pencipta langit, bumi, dan apa pun di antara keduanya, Yang Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.”

 

30.D0A KETIKA TERPERANJAT DALAM TIDUR ATAU MERASA KETAKUTAN

 

“Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaanNya, siksaNya, keburukan hamba-hambaNya dan dari bisikan setan, juga aku berlindung agar jangan sampai mereka mendatangiku.”?

 

 1. YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA BERMIMPI YANG TIDAK MENGENAKKAN

 

 1. (1). Meludah ke kiri sebanyak 3 kali.

(2). Berta’awwudz (mohon perlindungan kepada Allah dari setan dan dari kejelekan mimpi yang dilihatnya sebanyak 3 kali.

(3) Tidak menceritakan mimpinya kepada orang lain.”

(4) Membalikkan tubuhnya (mengubah posisi tidur).”

 

 1. “Bangun dari tidurnya untuk mengerjakan shalat apabila menghendaki hal itu.”

 

 1. DOA QUNUT WITIR

 

“Ya Allah! Berilah petunjuk kepadaku di antara orang yang telah Engkau beri petunjuk. Lindungilah saya di antara orang yang telah Engkau lindungi. Tolonglah aku seperti orang yang telah Engkau tolong. Berkahilah segala yang Engkau berikan kepadaku. Jauhkan aku dari keburukan gadha’ (ketetapan) Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan dan tidak ada yang bisa memberi ketetapan padaMu. Tidak akan hina orang yang mengikutiMu, dan tidak akan mulia orang yang memusuhiMu. Dan Mahamulia Engkau wahai Tuhan kami, lagi Mahatinggi.”

 

“Ya Allah! Aku berlindung kepada keridhaanMu dari murkaMu. Juga berlindung kepada perlindunganMu dari siksaMu. Dan aku berlindung kepadaMu dari (murka dan hukuman)Mu. Aku tidak bisa menghitung pujian untukMu, Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji DiriMu sendiri.”

 

“Ya Allah! Hanya kepadaMu kami menyembah, dan hanya kepadaMu kami melakukan shalat dan sujud. Hanya kepadaMu kami berusaha dan melayani. Sesungguhnya kami mengharapkan rahmatMu dan takut terhadap siksaanMu. Sesungguhnya siksaanMu pasti menimpa orang-orang kafir. Ya Allah! Kami memohon pertolongan kepadaMu dan meminta ampun kepadaMu. Kami memuji kebaikanMu dan kami tidak ingkar kepadaMu. Kami beriman kepadaMu. Kami tunduk kepadaMu dan meninggalkan siapa pun yang kufur kepadaMu.”

 

33.DZIKIR SETELAH SALAM DARI SHALAT WITIR

 

“Mahasuci (Allah) Maha Raja Yang Kudus.”

 

Dibaca sebanyak 3 kali sambil memanjangkan suara pada kali ketiga lalu mengucapkan,

 

“Tuhan para malaikat, dan (terkhusus) malaikat Jibril”.

 

34.DOA PENAWAR DUKA LARA DAN KESEDIHAN

 

“Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak dari hamba laki-lakiMu, dan anak dari hamba perempuanMu. Ubun-ubunku ada di TanganMu, keputusanMu pasti berlaku padaku, ketentuan takdirMu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau gunakan untuk diriMu, yang Engkau turunkan dalam kitabMu, yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu, atau yang Engkau khususkan untuk diriMu di dalam ilmu ghaib di sisiMu. Jadikanlah al-Our’an sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, serta pelenyap duka dan pengusir kesedihanku.”

 

“Ya Allah! Saya berlindung kepadaMu dari kesedihan dan kegelisahan, dari kelemahan dan kemalasan. Dari sifat pelit dan pengecut. Juga dari lilitan hutang dan paksaan orang-orang.”

 

35.D0A UNTUK KESEDIHAN YANG MENDALAM

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah: Yang Mahaagung lagi Maha Penyantun. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dialah Tuhan Arasy Yang Agung. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dialah Tuhan langit bumi dan Tuhan Arasy yang sangat mulia.”

 

“Ya Allah! Hanya rahmatMulah yang aku harap. Maka janganlah Engkau menyerahkan diriku ini kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Perbaikilah segala urusanku. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.”

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku tergolong orang-orang zhalim.”

 

“Allah, Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukan sesuatu pun denganNya.”

 

36.D0A KETIKA BERTEMU MUSUH DAN ORANG YANG BERKUASA

 

“Ya Allah! Kami menjadikanMu pada leher-leher mereka, dan kami berlindung kepadaMu dari keburukan-keburukan mereka. “

 

“Ya Allah! Engkau adalah Pembelaku. Engkau adalah Penolongku. DenganMu aku menghadang, denganMu aku menerjang, dan denganMu aku memerangi.”?

 

“Cukuplah Allah sebagai Penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik yang dipasrahi.”

 

 1. D0A KETIKA TAKUT TERHADAP KEZHALIMAN PENGUASA

 

“Ya Allah! Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan Pemilik Arasy Yang Mahaagung. Jadilah Engkau Penolongku dari kejahatan fulan bin fulan beserta para pengikutnya dari makhlukMu. Jangan sampai salah seorang dari mereka menyiksa saya atau berbuat melampaui batas. Sungguh perkasa perlindunganMu, sangat agung pujian untukMu dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.”

 

“Allah Mahabesar. Allah Mahaperkasa daripada seluruh makhlukNya. Allah Maha Perkasa dari segala yang saya takuti dan waspadai. Aku berlindung kepada Allah, yang tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang menahan langit yang tujuh agar tidak jatuh di atas bumi kecuali dengan zinNya dari keburukan hambaMu si fulan, tentara-tentaranya, dan seluruh para pengikutnya dari jin dan manusia. Ya Allah! Jadilah Engkau Pelindung bagiku dari keburukan mereka. Sungguh teramat mulia pujianMu, Mahaagung perlindunganMu, dan Maha tinggi NamaMu dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau.” Dibaca 3 kali.

 

39.MENDOAKAN KEBURUKAN MENIMPA MUSUH

 

“Ya Allah, Yang menurunkan Kitab suci, yang menghisab perbuatan manusia dengan cepat. Ya Allah, buatlah mereka kalah dan goncangkan mereka.”

 

39.DOA YANG DIUGAPKAN KETIKA MERASA TAKUT TERHADAP SUATU KAUM

 

“Ya Allah! Cukupkanlah aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki.

 

40.DOA ORANG YANG RAGU DALAM IMAN

 

 1. (1). Memohon perlindungan kepada

(2). Berhenti dari perkara yang membuatnya ragu dan bimbang.”

 

 1. Mengucapkan,

 

“Aku beriman kepada Allah dan kepada para RasulNya.”

 

 1. Membaca firman Allah

 

“Dialah Yang pertama, Yang terakhir, Yang lahir, dan Yang batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Hadid: 3)

 

 1. DOA AGAR HUTANG CEPAT LUNAS

 

“Ya Allah! Cukupkanlah aku dengan apa yang Engkau halalkan supaya aku tidak memakan apa yang Engkau haramkan. Dan jadikan aku berkecukupan dengan karuniaMu, agar aku tidak meminta kepada selainMu.

 

“Ya Allah! Aku berlindung kepadaMu dari duka dan kesedihan, dari lemah dan kemalasan, dari sifat pelit dan pengecut, juga dari lilitan hutang dan paksaan orang-orang.”

 

 1. DOA MENGHILANGKAN GANGGUAN SETAN DALAM SHALAT ATAU KETIKA MEMBAGA AL-QUR AN

 

“Aku berlindung kepada Allah dari goda: an setan yang terkutuk.” Lalu meludahlah ke arah kirimu, sebanyak 3 kali.”

 

 1. DOA MENGALAMI KESULITAN

 

“Ya Allah! Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan jika Engkau menghendaki, Engkau bisa menjadikan yang susah menjadi mudah.”

 

 1. YANG HARUS DILAKUKAN DAN DIUCAPKAN KETIKA SESEORANG BERBUAT DOSA

 

 1. Yaitu beristighfar, sebagaimana sabda Nabi,

 

“Tidaklah seorang hamba berbuat suatu dosa, kemudian bersuci dengan sempurna, lantas berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat, kemudian membaca istighfar kecuali Allah pasti mengampuni dosanya.”

 

 1. DOA MENGUSIR SETAN DAN BISIKANNYA

 

 1. Berta’awwudz (mohon perlindungan kepada Allah dari setan.

 

 1. Mengumandangkan adzan.”

 

 1. Mengucapkan dzikir-dzikir dan membaca al-Our an.”

 

46.DOA KETIKA TERJADI SESUATU YANG TIDAK DISUKAI ATAU KEHENDAK TIDAK TERGAPAI

 

“Ini adalah takdir Allah, dan Dia mnelakukan apa pun yang dikehendakiNya.”

 

 1. UCAPAN SELAMAT UNTUK BAYI YANG BARU LAHIR DAN JAWABANNYA

 

“Semoga Allah memberkahi anak yang dikaruniakan bagi Anda. Semoga Anda mensyukuri Sang Pemberi anak. Semoga dia bisa terus tumbuh dewasa. Dan semoga Anda dianugerahi baktinya.” Kemudian orang yang diberi ucapan selamat, menjawab dengan mengatakan,

 

“Semoga Allah memberkahi Anda dalam suka maupun duka, memberi Anda pahala yang lebih baik, memberi Anda karunia yang serupa, dan melimpahkan pahala kepada Anda.”

 

48.DOA PERLINDUNGAN UNTUK ANAK  

 

“Nabi biasa memohonkan perlindungan untuk al-Hasan dan al-Husain (dua cucu beliau dengan mengucapkan), “Aku memohonkan perlindungan kepada kalimatkalimat Allah yang sempurna untuk kalian berdua dari segala setan, binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat.”?

 

49.DOA MENJENGUK ORANG SAKIT

 

“Tidak masalah. Ini adalah penyucian (dosa-dosamu) insya Allah.”

 

“Aku memohon kepada Allah Yang Maha agung, Pemilik Arasy Yang Mahaagung agar Dia menyembuhkanmu.” Diucapkan 7 kali.

 

50.KEUTAMAAN BERKUNJUNG KEPADA ORANG SAKIT

 

 1. Rasulullah bersabda, “Apabila seorang laki-laki menjenguk saudaranya yang Muslim, maka seakan-akan dia berjalan di kebun Surga hingga duduk. Apabila sudah duduk, maka ia dihujani rahmat dengan deras. Apabila berkunjung pada pagi hari, maka 70.000 Malaikat akan mendoakannya, agar mendapat rahmat hingga sore. Jika berkunjung di sore hari, maka 70.000 Malaikat akan mendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi.”

 

 1. DOA ORANG SAKIT KETIKA PUTUS HARAPAN UNTUK HIDUP

 

“Ya Allah! Ampunilah aku, rahmatilah aku, dan golongkanlah aku bersama temanteman yang paling tinggi (derajatnya).

 

 1. Nabi ketika hendak meninggal dunia, beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air, lalu diusapkan ke wajah beliau dan bersabda,

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sekarat.”

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Mahabesar. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satuNya Tuhan. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satuNya Tuhan. Tiada sekutu bagiNya. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. MilikNya segala kekuasaan, bagiNya segala puji, dan tiada daya maupun kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

 

 1. MENTALKIN ORANG YANG HENDAK MENINGGAL

 

“Barangsiapa ucapan terakhirnya (sebelum meninggal dunia) adalah, “Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk Surga. ”

 

53.D0A ORANG TERTIMPA MUSIBAH

 

“Kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepadaNya kita akan kembali. Ya Allah! Berilah pahala untukku atas musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya.

 

54.DOA KETIKA MEMEJAMKAN MATA MAYIT

 

“Ya Allah, ampunilah si fulan ini (dengan menyebut namanya). Angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadilah Engkau pengganti baginya buat keturunannya yang masih ada. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan semesta alam. Luaskan kuburannya dan berilah cahaya dalam kuburnya itu.”

 

55.DOA UNTUK MAYIT KETIKA MENSHALATKANNYA

 

“Ya Allah! Ampunilah dia, rahmatilah dia, lindungilah dia, maafkanlah dia, muliakanlah kedudukannya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air, es atau dengan hujan es. Bersihkan dirinya dari segala kesalahan, seperti baju putih yang dibersihkan dari kotoran, dan gantikan baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan dengan istri yang lebih baik dari istrinya, masukkanlah dia ke dalam Surga dan jauhkanlah dia dari siksa kubur dan azab Neraka.”

 

“Ya Allah! Berikanlah ampunan untuk orang yang hidup di antara kami dan yang telah meninggal dunia, orang yang hadir di antara kami dan yang tidak hadir di sini, yang kecil maupun dewasa, dan yang lakilaki maupun perempuan. Ya Allah! Siapa pun yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkan dia dengan memegang ajaran Islam. Dan siapa pun yang Engkau matikan di antara kami, maka matikan dia dengan memegang keimanan. Ya Allah! Janganlah Engkau menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya.

 

“Ya, Allah! Sesungguhnya fulan bin fulan dalam tanggunganMu dan tali perlindunganMu. Maka peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa Neraka. Engkaulah Yang Mahasetia dan Maha Menepati janji. Ampunilah dan belas kasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

 

“Ya Allah! Dia adalah hambaMu dan putra hamba perempuanMu. Dia sangatlah butuh kepada rahmatMu. Dan Engkau sangat tidak butuh untuk menyiksanya. Jika dia baik, maka tambahilah kebaikannya, dan jika buruk, maka ampunilah segala keburukannya.”’

 

 1. DOA KETIKA MENSHALATKAN ANAK KECIL

 

“Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur.”

 

Apabila membaca doa berikut, maka juga baik:

 

“Ya Allah! Jadikanlah anak ini sebagai pendahulu yang baik, simpanan pahala bagi kedua orang tuanya, dan pemberi syafa’at yang dikabulkan doanya. Ya Allah! Dengan kematian anak ini, beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Kumpulkanlah anak ini dengan orangorang yang shalih dan jadikanlah dia dalam tanggungan Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan Neraka Jahanam. Berikan kepadanya rumah yang lebih baik dari rumahnya, dan keluarga (di Surga) yang lebih baik dari keluarganya (di dunia). Ya Allah, ampunilah pendahulu-pendahulu kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan.”

 

“Ya Allah! Jadikan anak ini sebagai simpanan pahala, pendahulu (ke surga), dan pahala buat kami.”

 

 1. DOA KETIKA BERTAKZIYAH

 

“Sesungguhnya hanya milik Allah segala yang Dia ambil dan yang Dia berikan, dan segala sesuatu hanya sampai batas waktu tertentu di sisiNya. Maka hendaknya Anda bersabar dan berharap pahala (dari musibah ini).

 

Jika seseorang mengucapkan doa di bawah ini, maka itu juga sangat baik,

 

“Semoga Allah memperbesar pahalamu, memperbagus kesabaranmu, dan mengampuni orang yang meninggal dunia (dari keluarga)mu.””

 

58.BACAAN KETIKA MEMASUKKAN MAYAT KE LIANG KUBUR

 

“Dengan menyebut nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah.”

 

59.D0A SETELAH MAYAT DIMAKAMKAN

 

“Ya Allah! Ampunilah dia. Ya Allah! Teguhkanlah dia.”

 

60.DOA ZIARAH KUBUR

 

“Semoga kesejahteraan untuk kalian, wahai penduduk kampung (Barzakh) dari orang-orang Mukmin dan Muslim. Sesungguhnya kami -insya Allahakan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati setiap yang meninggal terlebih dahulu dan yang meninggal terakhir dari kami. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian semua agar diberi keselamatan (dari apa yang tidak diinginkan).”?

 

 1. DOA APABILA ADA ANGIN RIBUT

 

“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadaMu dari keburukannya.”

 

“Ya Allah! Aku memohon kepadaMu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan yang menjadi tujuan ia dihembuskan. Dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang menjadi tujuan ia dihembuskan.”?

 

62.DOA KETIKA MENDENGAR SUARA GURUH/PETIR

 

“Mahasuci Tuhan yang petir pun bertasbih memujiNya, demikian pula para Malaikat. Mereka memujiNya karena takut kepadaNya.”

 

63.D0A-DOA ISTISQA’

 

Istisga’ adalah meminta diturunkannya hujan.

 

“Ya Allah! Turunkan kepada kami hujan deras, yang penuh kebaikan, yang menyuburkan, yang bermanfaat, tidak membahayakan, yang segera datang dan tidak terlambat.”

 

“Ya Allah! Turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah! Turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah! Turunkanlah hujan kepada kami. ”

 

“Ya Allah! Turunkan hujan kepada para hamba dan binatang-binatangMu. Tebarkan rahmatMu dan hidupkanlah negeriMu yang sudah mati.”?”

 

64.DOA KETIKA MELIHAT HUJAN TURUN

 

“Ya Allah! Jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat.”

 

65.DOA SETELAH TURUN HUJAN

 

“Kita telah diturunkan hujan ini, hanya karena karunia dan rahmat Allah semata.”

 

66.D0A AGAR HUJAN DERAS (YANG MENGAKIBATKAN BANJIR) BERHENTI

 

“Ya Allah! Turunkan hujan ini di sekitar kami, jangan tepat di atas kami. Ya Allah! Turunkan hujan ini pada dataran-dataran tinggi, bukit-bukit, perut-perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. ”

 

 1. BACAAN KETIKA MELIHAT HILAL (AWAL BULAN)

 

“Ya Allah! Terbitkanlah hilal awal bulan ini atas kami dengan keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, dan kesuksesan dalam setiap yang Engkau cintai dan ridhai. Wahai bulan! Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.”

 

68.BAGAAN KETIKA BERBUKA PUASA

 

“Kehausan telah lenyap, urat-urat te. lah basah, dan pahalanya insya Allah tetap tercatat.”

 

“Ya Allah! Aku memohon kepadaMu dengan rahmatMu yang mencakup segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku.”

 

69.BACAAN SEBELUM MAKAN

 

Jika salah seorang dari kalian hendak menyantap makanan, hendaknya dia mengucapkan, “Bismillah”. Jika lupa mengucap: kan, “Bismillah” pada permulaan makannya, maka dia harus mengucapkan, “Bismillahi awwalahu wa akhirahu.” (Dengan menyebut nama Allah, di awal dan akhirnya).

 

 1. Siapa saja yang diberi makan oleh Allah hendaklah mengucapkan,

 

Ya Allah! Berkahilah kami pada makanan ini dan beri kami makanan yang lebih baik darinya.”

 

Dan siapapun yang diberi minum susu oleh Allah, hendaklah mengucapkan,

 

Ya Allah! Berkahilah kami pada susu ini, dan tambahkan ia untuk kami?

 

 1. BACAAN SEHABIS SELESAI MENYANTAP MAKANAN

 

“Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini dan memberikannya padaku tanpa adanya daya dan upaya dariku.

 

“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah: tidak ada kecukupan (kecuali olehNya), tidak mungkin diabaikan (rizkiNya) dan tidak mungkin tidak dibutuhkan ya Tuhan kami.

 

 1. DOA TAMU KEPADA TUAN RUMAH YANG MENGHIDANGKAN MAKANAN

 

“Ya Allah! Berkahilah apa yang Engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka, dan sayangilah mereka.”

 

 1. DOA UNTUK ORANG YANG MEMBERI MINUM ATAU INGIN MELAKUKANNYA

 

“Ya Allah! Berilah makan orang yang memberi kami makan, dan berilah minum siapapun yang memberi kami minum.”

 

 1. DOA ORANG PUASA SAAT BERBUKA Di TEMPAT ORANG LAIN

 

“Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumah kalian, makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang berbuat baik, dan (semoga) para Malaikat mendoakan kebaikan bagi kalian.”

 

 1. DOA ORANG BERPUASA JIKA MAKANAN SUDAH ADA TAPI DIA BELUM BERBUKA

 

“Apabila seseorang di antara kalian diundang (makan), hendaklah memenuhinya. Apabila dia sedang berpuasa, hendaklah dia mendoakan (orang yang mengundang). Dan apabila tidak berpuasa, maka hendaknya dia makan.”

 

 1. UCAPAN ORANG BERPUASA KETIKA DICAGI ORANG LAIN

 

“Sesungguhnya saya sedang berpuasa, sesungguhnya saya sedang berpuasa.“

 

 1. DOA KETIKA MELIHAT PUTIK BUAH PERTAMA MUNGUL

 

“Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota karmni, berkahilah Sha’ (takaran besar 4 liter) karni, dan berkahilah Mud (takaran kecil 1 liter)kami. ”

 

 1. BAGAAN KETIKA BERSIN

 

Jika salah seorang kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan, “Alhamdulillah” (segala puji bagi Allah), lalu saudaranya – atau temannyamembalas dengan jawaban, Yarhamukallah’ (semoga Allah merahmatimu). Jika saudaranya menjawab, “Yarhamukallah’ hendaklah yang bersin tadi menjawab kembali dengan, “Yahdikumullahu wa yushlihu balakum’ (Semoga Allah memberi kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian).”

 

 1. YANG DIUCAPKAN KEPADA ORANG KAFIR KETIKA BERSIN DAN MENGUGAPKAN ALHAMDULILLAH

 

 1. DOA UNTUK ORANG MENIKAH (MEMPELAI)

 

“Semoga Allah memberkahimu dalam kelapangan dan kesulitan serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.”

 

80.DOA ORANG MENIKAH DAN YANG MEMBELI BINATANG

 

 1. Apabila salah seorang di antara kalian menikah atau membeli budak maka hendaknya dia mengucapkan,

 

“Ya Allah, aku mohon kepadaMu kebaikannya dan kebaikan sesuatu yang Engkau ciptakan padanya, dan aku berlindung kepadaMu dari keburukannya dan keburukan sesuatu yang Engkau ciptakan padanya.”

 

Dan apabila seseorang membeli unta, maka hendaknya dia memegang punuknya dan mengucapkan doa itu!”

 

 1. BAGAAN SEBELUM MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTERI

 

“Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah! Jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan dari apa yang Engkau rizkikan pada kami.

 

 1. DOA KETIKA MARAH

 

“Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

 

83.DOA KETIKA MELIHAT ORANG TERTIMPA COBAAN

 

“Segala puji hanya bagi Allah, yang telah melindungiku dari cobaan yang menimpamu, serta mengutamakanku di atas kebanyakan makhlukNya dengan keutamaan yang sangat banyak.”

 

84.BAGAAN YANG DIUCAPKAN DALAM MAJELIS

 

 1. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Dalam satu majelis Rasulullah, sebelum beliau berdiri (meninggalkan majelis), terhitung seratus kali beliau mengucapkan,

 

“Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi taubat dan Maha Pengampun.””

 

85.DOA KAFFARATUL MAJELIS

 

“Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji bagiMu, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon ampunan dan bertaubat kepadaMu.”

 

 1. DOA BAGI ORANG YANG MENGUCAPKAN: “SEMOGA ALLAH MENGAMPUNI ANDA.”

 

“Demikian juga Anda.”

 

 1. DOA BAGI ORANG YANG BERBUAT BAIK KEPADA ANDA

 

“Semoga Allah membalas Anda dengan yang lebih baik.”

 

 1. BAGAAN UNTUK MELINDUNGI DIRI DARI FITNAH DAJJAL

 

 1. “Siapa yang menghafal sepuluh ayat dari permulaan surat al-Kahfi, maka pasti dia dilindungi dari Dajjal.”

 

“Begitu juga meminta perlindungan kepada Allah  dari fitnah dajjal setelah tasyahud akhir dari setiap shalat.”

 

 1. DOA BAGI ORANG YANG BERKATA: SAYA MENGINTAI ANDA KARENA ALLAH

 

“Semoga Allah juga mencintaimu yang karenaNya kamu mencintaiku.”

 

 1. DOA UNTUK ORANG YANG MENAWARKAN HARTA KEPADA ANDA

 

“Semoga Allah juga memberkahimu pada keluarga dan hartamu.”

 

 1. DOA UNTUK KREDITOR KETIKA UTANG DIBAYARKAN

 

“Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan orang yang dihutangi adalah pujian dan membayarnya tepat waktu.

 

 1. DOA TAKUT TERHADAP PERBUATAN SYIRIK

 

“Ya Allah! Aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan sesuatu denganMu dan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadaMu (jika aku berbuat syirik) dan aku tak mengetahuinya.”?

 

 1. DOA UNTUK ORANG Yang MENGUGAPKAN: BAARAKALLAAHU FIIK” (SEMOGA ALLAH MEMBERKAHIMU)

 

“Semoga Allah juga memberi barokah padamu.”

 

 1. DOA MENOLAK FIRASAT BURUK ATAU KESIALAN

 

“Ya Allah! Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikanMu, serta tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. “

 

95.D0A NAIK KENDARAAN

 

“Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Mahasuci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (di Hari Kiamat). Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Mahasuci Engkau, ya Allah! Sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.”

 

96.D0A SAAT BERANGKAT SAFAR (BEPERGIAN JAUH)

 

“Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Sungguh Mahasuci Tuhan yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah! Kami memohon kebaikan dan ketakwaan kepadaMu di dalam perjalanan kami ini, kami juga memohon padaMu amalan yang Engkau ridhai. Ya Allah! Mudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya yang jauh. Ya Allah! Engkau adalah teman dalam perjalanan dan penjaga keluarga yang kami tinggalkan. Ya Allah! Aku berlindung padaMu dari hal-hal buruk dalam perjalanan ini, dari pemandangan yang menyedihkan, serta dari buruknya keadaan saat pulang, baik dalam harta maupun keluarga.”

 

Jika musafir kembali ke kampungnya, maka dia juga membaca doa di atas dengan menambahkan dengan,

 

“Kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah, dan kami juga (memuji) bertahmid kepada Tuhan kami.”

 

 1. DOA MEMASUKI SUATU PERKAMPUNGAN ATAU NEGERI

 

“Ya Allah! Pencipta tujuh langit dan apa yang dinaunginya. Pencipta tujuh bumi dan apa yang dikandungnya. Tuhan pencipta setan-setan dan apa yang mereka tipu dayakan. Juga Tuhan angin dan apa yang ditebarkannya, saya memohon kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan saya berlindung kepadaMu dari keburukan desa ini, keburukan penduduknya dan keburukan yang ada di dalamnya.”

 

 1. BACAAN KETIKA MASUK PASAR

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dialah satu-satuNya Tuhan. Tidak ada sekutu bagiNya. MilikNya segala kerajaan dan puji. Dialah Yang mematikan dan menghidupkan, Yang selalu hidup dan tidak pernah mati. Di TanganNya segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. ”

 

 1. BACAAN KETIKA KENDARAAN

 

“Bismillah (dengan menyebut Nama Allah).

 

 1. DOA MUSAFIR SAAT BERPAMITAN KEPADA ORANG MUQIM

 

“Kutitipkan kalian kepada Allah, Dzat yang tak pernah menyia-nyiakan barang yang dititipkan kepadaNya.”

 

 1. DOA ORANG MUQIM SAAT MELEPAS KEBERANGKATAN MUSAFIR

 

“Aku titipkan kepada Allah, agamamu, amanatmu, dan penutup-penutup amalmu.”

 

“Semoga Allah menambah ketakwaan padamu, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu di mana pun kamu berada.”

 

 1. TAKBIR DAN TASBIH KETIKA DALAM”. PERJALANAN

 

 1. Dari Jabir bin Abdillah dia berkata, “Kami dahulu setiap dalam perjalanan, jika melewati jalan menanjak kami bertakbir, dan jika melewati tempat yang menurun kami bertasbih.”

 

 1. DOA MUSAFIR KETIKA MASUK WAKTU SAHUR

 

“Semoga yang mendengarkan mendengar pujian kami kepada Allah kebaikan ujianNya atas kami. Wahai Tuhan kami, sertailah kami, berikanlah karunia kepada kami, sambil memohon perlindungan kepada Allah dari Neraka.”

 

 1. BAGAAN KETIKA BERADA Di SUATU TEMPAT, BAIK DALAM SAFAR MAUPUN LAINNYA

 

“Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan segala makhukNya.

 

 1. DOA KETIKA PULANG DARI SAFAR

 

Bertakbir tiga kali, setiap kali berada di tempat yang tinggi, lalu membaca,

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, Dialah satu-satuNya Tuhan, tiada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat dan beribadah, serta dengan memuji kepada Tuhan kami. Allah telah menepati janjiNya, membela hambaNya (Muhammad) dan mengalahkan golongan musuh sendirian.”

 

 1. YANG SEBAIKNYA DIUCAPKAN SESEORANG SAAT DISAMPAIKAN KABAR YANG MEMBUATNYA GEMBIRA DAN YANG TIDAK DISUKAI

 

 1. Setiap kali Nabi melihat urusan yang beliau senangi, beliau mengucapkan,

 

“Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya segala kebaikan menjadi sempurna.”

 

Dan jika melihat urusan yang tidak beliau sukai, beliau mengucapkan,

 

“Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.”

 

 1. KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT

 

 1. Rasulullah bersabda, “Barang siapa membaca shalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan balasan shalawat kepadanya sepuluh kali.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan, jangan pula menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan yang kalian kunjungi terus-menerus. Dan bacalah shalawat untukku, karena shalawat kalian sampai padaku di manapun kalian berada.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Orang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bershalawat untukku.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki beberapa Malaikat yang terbang ke sana kemari di muka bumi, mereka senantiasa menyampaikan kepadaku ucapan salam yang diucapkan umatku.”

 

 1. “Tidak ada seseorang pun yang mengucapkan salam untukku, kecuali Allah mengembalikan ruh (nyawa)ku untuk menjawab salamnya.””

 

 1. MENYEBARKAN SALAM

 

 1. Rasulullah bersabda, “Kalian tidak akan masuk Surga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman secara sempurna hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu, apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai?! Yaitu, tebarkan ucapan salam di antara kalian.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Ada tiga perkara, yang siapa bisa mengerjakannya, maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanan:

 

 1. Berlaku adil terhadap diri sendiri.
 2. Menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia.
 3. Berinfak dalam keadaan fakir.“

 

 1. Dari Abdullah bin Amru m, dia berkata, Sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi , “Manakah ajaran Islam yang paling baik?” Rasulullah bersabda, “Hendaklah engkau memberi makanan, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal.”

 

 1. APABILA ORANG KAFIR MENGUGAPKAN SALAM

 

 1. Rasulullah bersabda, “Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan,

 

Begitu juga bagi kalian.”

 

 1. PETUNJUK KETIKA MENDENGAR KOKOK AYAM ATAU RINGKIKAN KELEDAI

 

 1. Rasulullah bersabda, “Jika kalian mendengar ayam jago berkokok, maka mintalah karunia kepada Allah, karena sesungguhnya ia melihat Malaikat. Tetapi jika kalian mendengar keledai meringkik, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, karena sesungguhnya ia melihat setan.”

 

 1. DOA KETIKA MENDENGAR ANJING MENGGONGGONG DI WAKTU MALAM

 

 1. Apabila kalian mendengar anjing menggonggong dan keledai yang meringkik, maka mintalah perlindungan kepada Allah.

 

Sesungguhnya mereka melihat apa yang tak bisa kalian lihat.

 

 1. DOA UNTUK ORANG YANG PERNAH ANDA CAGI

 

 1. Nabi berdoa,

 

“Ya Allah, siapa saja di antara orang mukmin yang pernah saya caci, maka jadikanlah hal itu sebagai sarana yang mendekatkan dirinya kepadaMu di Hari Kiamat.”

 

 1. YANG DIUCAPKAN SEORANG MUSLIM KETIKA MEMUJI MUSLIM LAINNYA

 

 1. Rasulullah bersabda, “Apabila seseorang dari kalian harus memuji saudaranya, maka katakanlah,

 

Saya kira itu adalah si fulan, tetapi Allahlah yang lebih tahu tentangnya, dan saya tidak mendahului Allah dalam memiji seseorang. Saya kira dia seperti ini dan itu.”

 

Ini dikatakan kalau kita benar-benar mengetahuinya demikian.”

 

 1. DOA SEORANG MUSLIM KETIKA DIPUJI

 

“Ya Allah! Janganlah Engkau siksa aku karena perkataan mereka. Ampunilah aku dari hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan.

 

 1. BAGAAN TALBIVAH SAAT IHRAM UNTUK HAJI MAUPUN UMRAH

 

“Aku penuhi panggilanMu ya Allah, aku penuhi panggilanMu. Aku penuhi panggilanMu, tidak ada sekutu bagiMu, aku memenuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji dan seluruh nikmat hanya milikMu, begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagiMu.”

 

 1. BERTAKBIR PADA SETIAP DATANG KE RUKUN ASWAD (HAJAR ASWAD)

 

 1. Nabi melakukan thawaf di Baitullah dengan menunggang unta, dan setiap datang ke rukun Aswad (pojok Ka’bah yang terdapat Hajar Aswad), beliau memberi isyarat dengan sesuatu yang dipegangnya sambil bertakbir.?

 

 1. DOA ANTARA RUKUN YAMANI DAN HAJAR ASWAD

 

“Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksaan api Neraka.”

 

 1. BACAAN KETIKA Di ATAS BUKIT SHAFA DAN MARWAH

 

 1. Ketika Nabi mendekati bukit Shafa, beliau membaca,

 

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah termasuk sy’iar agama Allah. Dam aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah.”

 

Lalu beliau memulai dari bukit Shafa, beliau menaikinya hingga melihat Baitullah. Kemudian beliau menghadap kiblat, membaca kalimat tauhid, bertakbir, dan membaca,

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dialah satu-satuNya, tiada sekutu bagiNya. BagiNya segala kerajaan dan pyian. Dialah yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dialah satu-satuNya Tuhan, yang melaksanakan janjiNya, membela hambaNya (Muhammad), dan mengalahkan golongan musuh sendirian.”

 

Lalu beliau berdoa di antara itu. Beliau membaca kalimat ini sebanyak 3 kali. Pada hadis tersebut dikatakan, Nabi juga melakukan pada bukit Marwah seperti yang beliau lakukan pada bukit Shafa.”

 

 1. DOA PADA HARI ARAFAH

 

 1. Rasulullah bersabda, “Doa paling baik adalah doa pada Hari Arafah, sedangkan perkataan paling baik yang aku dan para Nabi sebelumku katakan adalah,

 

Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagiNya. MilikNya segala kekuasaan dan segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu: ”

 

 1. BAGAAN DZIKIR SAAT Di MASY’ARIL HARAM

 

 1. Nabi naik unta al-Qashwa’ hingga mendatangi Masy’aril Haram, lalu beliau menghadap kiblat, berdoa, membaca takbir, tahlil, dan kalimat tauhid. Beliau terus berdoa hingga pagi menjadi terang sekali (tetapi matahari belum terbit). Baru beliau berangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit.”

 

 1. BERTAKBIR PADA SETIAP MELEMPAR JUMRAH

 

 1. Rasulullah bertakbir setiap kali melempar satu batu kerikil pada seluruh Jumrah yang tiga. Kemudian beliau maju dan berdiri untuk berdoa dengan menghadap kiblat, sambil mengangkat kedua tangan beliau setelah melempar Jamrah yang pertama dan kedua. Adapun untuk Jamrah Agabah, beliau melempar dan bertakbir pada setiap melempar batu kerikil, setelah itu beliau langsung pergi tanpa berdiri di sana.”

 

 1. BAGAAN KETIKA KAGUM TERHADAP SESUATU ATAU DATANG KABAR GEMBIRA

 

“Mahasuci Allah.”

 

 “Allah Mahabesar.”

 

 1. YANG DILAKUKAN KETIKA DATANG SUATU HAL MENGGEMBIRAKAN

 

 1. Setiap kali Nabi kedatangan suatu perkara yang membahagiakan, beliau serta-merta bersujud, sebagai rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta’ala.”

 

 1. YANG DILAKUKAN SESEORANG SAAT MERASAKAN SAKIT DI BADANNYA

 

 1. Letakkanlah tangan Anda pada bagian tubuh Anda yang sakit, kemudian bacalah sebanyak 3 kali,

 

Lalu bacalah doa berikut sebanyak 7 kali, 

 

“Aku berlindung kepada Allah dan kuasaNya dari keburukan (rasa sakit) yang aku rasakan dan aku khawatirkan.”

 

 1. DOA APABILA TAKUT MENGENAI SESUATU DENGAN KEKUATAN MATANYA

 

 1. Rasulullah bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian melihat yang dia kagumi pada saudara, diri, atau hartanya, hendaklah dia segera mendoakan keberkahan baginya, karena ‘ain (serangan mata jahat) itu memang nyata.”

 

 1. YANG DIBAGA KETIKA MERASA NGERI ATAU TERPERANJAT

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.”?

 

 1. DOA KETIKA MENYEMBELIH ATAU BERKURBAN

 

“Dengan nama Allah. Allah Mahabesar. Ya Allah! Ternak ini adalah dariMu dan aku menyembelihnya untukMu. Ya Allah! Terimalah kurban ini dariku.

 

 1. BAGAAN UNTUK MENOLAK GANGGUAN SETAN

 

“Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak bisa dilampaui oleh orang baik dan orang buruk sekalipun, dari keburukan segala makhluk yang diciptakan dan disebarkanNya. Juga berlindung dari keburukan yang turun dari langit dan naik kepadanya. Juga berlindung dari segala yang menyebar di muka bumi dan dari keburukan yang keluar darinya. Juga berlindung dari keburukan fitnah di waktu malam dan siang, dan aku juga berlindung dari setiap yang datang di malam hari, kecuali yang datang dengan membawa kebaikan, wahai Yang Maha Pengasih (Kabulkanlah!).”

 

 1. ISTIGHFAR DAN TAUBAT

 

 1. Rasulullah bersabda, “Demi Allah! Aku benar-benar beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Wahai manusia! Bertaubatlah kalian kepada Allah, karena aku sendiri bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Barang siapa mengucapkan,

 

Aku memohon ampun kepada Allah, yang tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Yang Mahahidup lagi Maha Mengurusi makhluk-makhlukNya, aku juga bertaubat padaNya), niscaya dosa-dosanya terampuni meski dia sudah melarikan diri dari medan perang.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Keadaan paling dekat antara Tuhan dari hambaNya adalah pada tengah malam yang terakhir. Maka jika kamu mampu tergolong orang yang berdzikir (mengingat dan menyebut) Allah pada saat itu, maka lakukanlah.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa (padanya).”

 

 1. Dan beliau bersabda, “Sesungguhnya hatiku terkadang dibuat lalai, oleh karena itu aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali setiap hari.”

 

 1. KEUTAMAAN TASBIH, TAHMID, TAHLIL, DAN TAKBIR

 

 1. Rasulullah bersabda, “Barang siapa mengucapkan,

 

Mahasuci Allah dan segala puji bagiNya

 

dalam sehari sebanyak 100 kali, niscaya segala kesalahannya akan dihapus meskipun sebanyak buih di laut.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Barang siapa mengucapkan,

 

Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagiNya. MilikNya segala kekuasaan dan puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, sebanyak 10 kali, maka dia seperti telah memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat di timbangan amal (mizan), dan sangat dicintai ar-Rahman, yaitu:

 

Mahasuci Allah dan segala puji bagiNya, ‘ dan ‘Mahasuci Allah, Dzat Yang Mahaagung”.

 

 1. Rasulullah bersabda, “Aku mengucapkan,

 

Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Mahabesar, adalah lebih aku cintai daripada dunia dan isi nya

 

 1. Kami pernah berada di sisi Rasulullah &, lalu beliau bersabda, “Tidak mampukah salah seorang dari kalian mengerjakan 1000 kebaikan setiap harinya?” Maka salah seorang dari jama’ah bertanya, “Bagaimana dia mengerjakan 1000 kebaikan dalam setiap harinya?” Beliau menjawab, “Yaitu dengan bertasbih (mengucap subhanallah) sebanyak 100 kali, niscaya dicatat baginya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Barang siapa mengucapkan,

 

“Mahasuci Allah Yang Mahaagung dan segala puji bagiNya,’

 

niscaya ditanam satu pohon kurma baginya di Surga.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Wahai Abdullah bin Qais! Maukah kamu aku tunjukkan perbendaharaan Surga?” Aku berkata, “Tentu wahai Rasulullah!” Rasulullah bersabda, “Bacalah,

 

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

 

 1. Rasulullah bersabda, “Kalimatkalimat yang paling disenangi oleh Allah adalah empat:

 

“Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Mahabesar, tidak bermadharat bagimu, dengan (kalimat) mana saja engkau memulai.”

 

 1. Seorang badui datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah! Ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang selalu aku ucapkan.” Beliau menjawab, “Ucapkan,

 

Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagiNya. Allahlah Yang Mahabesar dari segala yang besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam, dan tiada daya maupun kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, Yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana.

 

Orang badui itu berkata lagi, “Kalimat-kalimat itu adalah buat Tuhanku, lalu mana kalimat-kalimat yang khusus buat aku?” Beliau menjawab, “Ucapkanlah, 

 

Ya Allah! Ampunilah aku, rahmatilah aku, serta berilah hidayah, dan rizki kepadaku’

 

 1. Jika ada seorang laki-laki masuk Islam, maka Nabi mengajarinya shalat, lalu beliau memerintahkannya agar berdoa dengan kalimat ini,

 

Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, berilah aku petunjuk, lindungilah aku (dari apa yang tidak aku inginkan) dan berilah aku rizki.”

 

 1. Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca,

 

“Segala puji bagi Allah.”

 

Sedang dzikir yang terbaik adalah,

 

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.”

 

 1. Al-Baqiyat ash-Shalihat (Kalimat-kalimat yang abadi dan baik) adalah:

 

Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Mahabesar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

 

 1. CARA NABI MENGHITUNG DZIKIR

 

 1. Dari Abdullah bin Umar , dia berkata, “Aku melihat Nabi menghitung bacaan dzikir (dengan jari-jari) tangan kanannya.

 

 1. BEBERAPA ADAB DAN KEBAIKAN

 

 1. Rasulullah bersabda, “Apabila malam telah tiba (kalian berada di petang hari), maka tahanlah anak-anak kecil kalian (jangan keluar rumah), karena saat itu setan sedang keluar dari sarangnya. Jika petang hari telah lewat, maka biarkanlah mereka. Tutupilah pintu-pintu rumah dan jangan lupa mengucapkan, Bismillah,” karena setan tidak membuka pintu yang tertutup. Ikatlah geriba-geriba (tempat-tempat air) kalian, dan janganlah lupa mengucap, “Bismillah.” Tutupilah bejana-bejana tadi meski hanya dengan sesuatu yang diletakkan di atasnya, jangan lupa mengucap, ‘Bismillah’ juga, dan matikanlah lampu-lampu kalian.”

 

Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga shalawat beriring salam senantiasa tersampaikan ke. pada Nabi Muhammad, keluarga, beserta seluruh sahabat.