Kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan At Turmudzi Dan Terjemah [PDF]

Segala puji bagi Allah, kami memujinya dan meminta tolong kepadanya, dan meminta ampun kepadanya dan beriman kepadanya, dan bertawakkal kepadanya, dan aku meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kita, dan dari kejelekan diri kita, siapa yang di tunjukkan Allah maka tidak ada yang menyesatkan, dan berang siapa yang di sesatkan Allah maka tidak ada yang menunjukkan, dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah, maha esa Allah tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa muhammad adalah hambanya dan utusannya.

Amma ba’du, berkata seorang hamba yang lemah, yang mengharap rahmat tuhannya yang maha mulia, muhammad abdurrahman ibn al hafidz abdurrohim -semoga allah menjadikan tempat kembalinya sorga tempat kenikmatan yang kekal- sesungguhnya aku telah menyelesaikan dengan pertolongan allah dari menjelaskan muqoddimah yang aku inginkan dalal awal syarahku di kitab al jami’ attirmidzi, dan sekarang telah datang waktu bergegas dalam menjelaskan syarah, semoga allah menunjukkan aku dalam menyempurnakannya, dan menolongku dengan anugrahnya dan kemuliaaannya.

dan aku beri nama “tuhfatul ahwadzi fi syarhi jami attirmidzi.

wahai tuhan kami terimahla dari kami sesungguhnya engkau maha mendengan maha mengetahui, dan berilah kemanfaatan setiap orang yang mencarinya, pelajar yang memulai dan yang menyukai yang expert, dan jadikan kitab ini tinggalan yang baik bagi kami, dan termasuk amal yang tidak terputus setelah mati.

ketauilah somoga allah menambahi kamu ilmu yang bermanfaat, saya melihat bahwa kebanyakan syarah kitab hadis memulai syarah mereka dengan menyebut sanad mereka kepada menyusunnya, dan al hafid ibn hajar menceritakan dalam kitab fathul bari dari sebagian orang yang mulia bahwa sanad adalah nasabnya kitab, dan aku sukan untuk memulai syarahku ini dengan menyebut sanadku kepada imam tirmidzi -semoga beliau di rahmati allah-: bahwa aku membaca jami attirmidzi dari awal sampai akhir dihadapan guru kita al allamah assyid muhammad nadzir husain al muhaddis addahlawi -semoga allah merahmati beliua- tahun seribu tiga ratus hijriyah an nabawiyah, di delhi, maka beliau memberi ijazahku kitab tersebut, dan seluruh apa yang aku baca kepada beliau dari kitab-kitab hadis dan lainnya, dan menulis untukku ijazah dengan tulisannya yang mulia dan ini bentuknya:

Segala puji bagi Allah tuhan semesta Allah, dan selawat dan salam untuk sebaik makhlujnya muhammad dan keluarga beliau dan sahabat beliau semuanya. amma ba’du: berkata seorang hamba yang lemah, pencari dua kebaikan, muhammad nadzir husain -semoga Allah mengampuninya di dunia dan akhirat-: sesungguhnya al maulawi adzzaki abal ali muhammd abdurrahman ibn al hafidz al haz abdurrohim al a’dzom al mubakfuri telah membaca dihadapanku kitab sohih bukhori , shohih muslim , jami’ attirmidzi , sunan abi dawud, semuanya itu dengan kesempurnaanya , dan akhir nasa’i, awal ibn majah, misykatul mashobih, bulugul maram ,tafsir jalalaij, tafsir baidlowi, permulaan al hidayah, dan mayoritas syarah nukhbatul fikar, dan ia mendengan terjemah al quran al majid kecuali tiga juz, maka ia hendaknya sibuk mengajarkan kitab-kitab tersebut, dan muwato’ , sunan addarimi, al muntaqo, dan lainnya seperti kitab hadis, tafsir, fiqih, dan mengajarkannya , karena ia ahlinya dengan syarat-syarat yang ditentukan ahli hadis, dan aku telah menghasilakan membaca, mendengan , ijazah dari assyaikh al mukarrob al aura’ al bari’ fil afaq muhammad ishaq al muhaddis addahlawi -semoga ia di rahmati allah- dan ia mengasilakan bacaan , mendengar, ijazah dari assyekh al ajal musnidil waqt asyah abdul azia al muhaddis ad dahlawi -semoga ia dirahmati Allah- dan beliau menghasilakan membaca, mendengar, ijzah dari asyekh al qorm al muadzzom tinggalan ulama’ terdahulul dan hujjah orang yang akhir wali allah al muhaddis addahlawi -semoga beliau di rahmati allah- dan sisa sanat tertulis di sisi beliau. dan aku memberi wasiat kepadanya dengan takwa kepada Allah dalam keadaan rahasia dan terang terangan, dan menyebarkan sunnah yang baik tanpa takut hinaan orang yang menghina , tahun 1306 hijriyah al muqoddasah.

aku katakan dan sisa sanad adalah sebagai berikut: berkata syah waliyullah: aku membaca sebagian jami’ at tirmidzi pada abi thohir muhammad ibn ibrohim al kurdi al madani, dan memberi ijazah sisanya dari ayahnya ibrohim al kurdi al madari dari al mizahi as suthon ibn ahman dari as syihab ahmad ibn al kholil as subki dari an najm al ghoithi, dari zain zakariya, dari al izz abdirrohim ibn muhmmad ibn al furat dari uman ibn al hasan al amaraghi, dari al fakhr ibn ahmad al bukhari dari uman ibn tobrazda al baghdadi, meceritahi kami abul fath abdul malik ibn abdullahib abi sahl al karukhi , menceritai kami al qodli abu amir mahmaud ibn al qosim ibn muhmmad al azdi, menceritai kami abu muhammad abdul jabbar ibn muhammad ibn abdulllah al jarrohi al marwazi, menceritai kami abul abbas muhammad ib ahmad ibn mahbub al mahbubi al marwazi, menceritai kami isa ibn saurah ibn musa at tirmidzi.

aku katakan: dan aku membaca beberapa dari jami attrimidzi dan lainnnya dari pokok kitab enam dan lainnya pada guru kita al allamah as sykeh husain ibn muhsin al anshori al khozroji al yamani, maka beliau mengijazahkan kepadaku sisa yang aku baca kepadanya dari kitab hadis, bahkan semuayang di kandugn kitab ithaful akabir fi isnadi dafatir dari kitab hadis dan lainnya, dan menuliskan aku ijazah dan ini benduknya:

segala puji bagi Allah yang banyak kepada kita anugrahnya dan kebaikannya, yang sampai kepada kita kebagusannya dan kenikamatannya, dan selawat serta salam untu orang yang shohih sanad kesempurnaannya, dan beruntut kepada kita yang terangkat sampai kepada kita pemeriannya, dan untuk keluarga beliau dan sahabat belliau dan yang menolong beliu dan kelompok-kelompok belia. wa ba’du. dan terjadi kesepakatan di desa arah di maulawi muhammd abdurrahman yang bertempat di mubakur termasuk wilayah a’dzam kana , dan membaca kepadaku beberapa hadis dari kutubussittah, dan muwatho’ imam malik dan dair musnad adarimi dan dari musnad imam syafii dan imam ahmad dan adabil mufrad milik imam bukhori dan mu’jam tobroni assoghir, dan sunan dar qutni dan memintakepdaku ijazah setelah membaca, dan menyambung sanadnya dengan sadan pengarangnya yang mulia yang menjadi pemimpin, maka aku penuhi permintaanyya, untuk menyatakan persangkaannya dan keinginannya, walaupun aku tidak bidangnya, dan tidak termasuk orang yang menyelam dalam masalah ini, tetapi menyerupai imam imam yang terdahulu yang mulia.

jika aku memberi ijazah bersama kekurangan maka aku mengharap menyamai dengan orang yang mengijazahkan

pada orang orang yang menapaki dalan pada hakikat , yang mereka menuju pada kamar kamar sorga maka mereka bahagia.

maka aku katakan: aku menberiijazah al maulawi muhammd abdurrhaman untuk meriwayatkan dariku kitab kitab ini yang di sebut dengan sanad-sanadnya yang sambung pada penulisnya, yang di sebut di kita syaikh masyayikina al imam al hafid ar robbani al qodili muhammad ibn ali asysaukani yang dinakana ithaful akabir fi isnadid dafatir, beserta penjelasan setiap sanad pada penulisnya, bahkan aku mengijazahkan kepadanya untuk meriwayatkan dariku semuayang terkandung dalam kitab ithaful akabir dari kitab kitab hadis dan lainnya, memberi ijazahku semua yang ada di situ guru saya as syarif muhammad ibn nasir ah husni al hazimi , dan guru kita al qodi al allamah ahmad ibn  al imam al muallfi muhammd ibn ali asyyaukani, keudanya dari penulisnya al imam al hafidz ar robbani muhammd ibn ali asyyaukani rahumahullah dan aku berwasiat kepadanya takwa kepada Allah dalam keadaan rahasia dan terang terangan, dan mengikuti sunnah, dan agar tidak melupakanku dari kebaikan doanya di setiap keadaannya, dan guru-guru saya dan anak saya dan anak-anak saya, semoga Allah memberi petunjuk kita dan ia kepada yang ia ridloi, dan menunjukan jalan kita dan dia jalan keselamatan, dan segala puji bagi Allah tuhan semesta alam awal dan akhir, dzohir dan batin, dan yang mencukupi kami Allah, dan sbaik wakil, dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung, dan selwa allah semoga untuk sebaik makhluknya muhammad dan keluarga beliau dan sahabat beliua dan salam.  tanngalnya hari ahad dua belas bulan syaban salah satu bulan tahun seribu tigaratus empat belas hijriyah an nabawinya, bagi pelakunya sebaik selawat dan sebaik salam dan penghormatan, membacakan orang yang mengjizahkan dengan lisaannya, al haqir al faqir pada kebaikan tuhannya yang mulia yang menciptakan husain ibn muhsin al anshori al khozroji al yamani semoga allah mengampuninya.

aku mengatakan: kitab syaikh syuyukhi masyayikhina al qodli asysyaukani yang bernama ithaful akabir ada di sampingku, yang aku tulis dari tulisan tangan yang sohih, yang di riwayatkan dari tulisan murid penulis dan yang mengijazahkan as sykehk al allamah abu fadl abdul haq al muhammdi dan sekaragn telah di cetak kitab tersebut, dan telah mashur, dan al qodli as syaukani penulis kitab ini telah menyebukan sanad jami at tirmidzi di pasal sin, ia berkata: sunan tirmidzi aku meriwayatknya dengan mendengan semuanya dari lafad guru kira as sayyid al alllamah abdul qodir ahmad dengan sanad beliau yang telah dahuu dalam tafsir as sa’labi pada as syimakhi dari ahmad ibn muhmmad assyarji al yamani dari zahir ibn rustum al asfihani dari al qosi ibn abi sahl al harawi dari mahmud ibn al qosim al azdi dari abdil jammab ibn muhammad al marwazi dari muhammad ibn ahmad ibn mahbub al marwazi dari penulis.

dan aku meriwayatkan dari kurukita yang disebut dengan sanadnya yang dahlu di awal rinksan ini dari muhammad al babili dari annur ali ibn yaya azziyadi dari arromli dengan sanadnya yang barusan diseut dari ubn tobrozda dari abdul malik ibn abi sahl alkarukhi dari mahmud ibn qosim al azdi dari abdil jabbar ibn muhmmmad al marwazi dari muhammd ibn mahbub al marwazi dari penulis.

dan aku meriwayatkannya dari guru kita yang tersebut dari muhammd ibn toyyib al maghribi dari ibrohim ibn muhammd al maroghi dari ahmad ibn muhammd al ijli dari yahya ibn mukrim aattobari dari kakeknya al muhob at tobari dari zain al maaroghi dari abil abbas ahmad in abi tolib al hajjar dari abi naja abdillah ibn umar allati dari abil waqt abdil awal ibn isa assjzi dari abi amir al azdi dari abi muhmmad al jarrobi dari abil abbar al mahbubi dari penulis.

dan aku meriwayatkan dari guru kita assyaid ali ibn irohim ibn amir dengan sanadnya yang dahulu di sunan abi dawu sampai ad daiba’ dari as sakhowi dari ibn hajar dari al burhan attanukhi dari abil qosin ibn asakir dari abdir rohman ibn muhammd ibn masud, dari muhammd ibn alli ibn sholih, dari abi amri mahmud ibn qosim al azdi dari abil abbas muhmmad ibn ahmad al mahbubi dari penulis.

dan aku meriwayatkan dari guru kita as sayyid ali yang disebut, dan guru kita al hasan ibn ismail al maghribi dengan sanad yang dahulu di sunan abi dawun sampai ke ali ibn ahmad al marhumi dari ibrohim adzimari dari as syihab al qolyubi dari annur az ziyadi dari syamsyuddin arromli, dari zakariya an anshori dari syamsyudiin al qoyati dari ahmad ibn aib zurah dari ayahnya dari az zain abdirrohim al iraqi, dari umar al irasqi dari ali ibn al bukhori dari ibn thobarzad dengan sanadnya yang dahulu sampai penulis.

dan aku meriwayatkan dari guru kita yusuf ibn muhammd ibn alauddin al mazjaji dari ayahnya dari kakeknya dari ibrohim al kurdi dengan sanadnya yang dahulu di sunan abi dawun sampai ibn tobrozda dengan sanadnya yang di sebut di sini sampai ke penulis.

selesai yang di kitab ithaful akabir.

aku katakan: berkata al allamah asyaukani di pembukaan kitab ini: biasanya aku meringkas pada satu sanad, dan aku pindahkan satu sanad ke sanad yang lain untuk meringkas. maka kamu hendaknya kempali pada kitab ithaful akabir agar kamu dapat melihat yang beliau pindahkan di sanad jami’ attirmidzi , satu sama lainnya, dan aku sebutkan di sini sanad beliau yang dahulu di tafsir as sa’labi sampai pada as syimakhi. syaukani berkata: tafsir al kaysf wal bayan fi tafsiril quran: aku meriwayatkan dari guru saya as sayyid abdul qodir ibn ahman dari guru beliau asyysid sulaiman ibn yayha al ahdal dari as sayyid ahmad ibn muhammd al ahdal , dari as sayyid yahya ibn uma al ahdal dari as sayyid al allamah abi bakr ibn ali al battoh al ahdal dari yusf ibn muhammd  al battoh al ahdal, dari sayyid thohir ibn husain alahdal, dari al hafidz ad daiba’, dari zainuddin as syarji, dari nafisuddin al alwi dari ayahnya dari ahmad ibn abil khori asy syimakhi dst.

dan aku di sini bergegas pada maksud, seraya bertawakkal kepada Allah raja yang maha menyayangi, dan tiada petunjuk saya kecuali dengan allah, ia adalah yang mencukupi kau dan sebaik wakil.